Privacyverklaring


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Onze therapeuten en masseurs hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens  afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of mijn administrateur een factuur kan opstellen.


Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Indien u voor ee natuurgeneeskundige behandeling komt, ontvangt u een zorgnot. Hierop staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

MAILADRES EN MAILINGEN
Wij hebben uw maileadres. Wij delen deze gegeven niet met derden en gebruiken deze om u op de hoogte te houden van informatie rondom de praktijk. 

Mocht u zich willen uitschrijven dan kan dat altijd via de üitschrijven link' onderaan een mailing.

Daarnaast versturen wij herinnering en bevestigingsmailtjes inzake u behandelig naar u toe. en gebuiken soms het mailadres om persoolijk cotact op te nemen, indien dit nodig is.